ទឹក​ទន្លេមេគង្គ ទន្លេ​សេកុង និង​ទន្លេសេសាន នឹង​បន្ដ​ជន់​ឡើង ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​ព្យុះ​ទី​១៦ បេប៊ីន​កា​ – CEN