​មូលហេតុ​ផ្សេងៗ​ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ អ្នក​ហត់ និង​អស់កម្លាំង​ – CEN