ប្រើ​ពេល​ត្រឹម ៥​នាទី អាចរំលាយ​សាច់​បង្កក ដែល​ក្លាយជា “​ទឹកកក​” មក​ធ្វើ​ម្ហូប​បាន​ហើយ​ – CEN