​ព្រោះ​ពុំ​មាន​លុយ​គ្រប់​នឹង​ទិញ​មឈូស កុំ​អី​ក្មេង​នេះ​ត្រូវ​កប់​ទាំង​រស់​! – CEN