បើកភ្នែក​មើល​ជីវិត​លើ​គំនរ​មាសប្រាក់​របស់​កូនចៅ​ប្រធានាធិបតី នៃ​ប្រទេស “​ក្រីក្រ​បំផុត​” លើ​ពិភពលោក​ – CEN