ពេលខ្លះ​ការសម្រេចចិត្ត មួយ​ប៉ព្រិចភ្នែក​អាច​សង្គ្រោះ​ជីវិត​… របស់​អ្នក​បាន​! (​វីដេអូ​) – CEN