ក្រុម​អ្នកបើក​បរមាន​អារម្មណ៍​«​អាម៉ាស់​»​ព្រោះ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រគល់​ទំនិញ​បាន​ប្ដូ​ឈ្មោះ​«​ទៅជា​ឆ្កែ​លឿន​» – CEN