​ពង្រឹងសមត្ថភាព មន្ត្រី​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​រដ្ឋបាល តាមរយៈ​គម្រោង CPI របស់​រដ្ឋាភិបាល​អូស្ត្រាលី​ – CEN