ការចិញ្ចឹម​ជ្រូក​កណ្តុរ អាច​យក​ទៅ​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ សម្រាប់​លើ​កម្ពស់ ជីវភាព ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN