​ផ្ទុះ​ជម្លោះ​វាយតប់​គ្នា​យ៉ាង​សាហាវ រវាង​ជនជាតិ​ចិន​គ្នាឯង ដោយសារ​រឿង​ចូល​ជួរ​កាត់មុខ ស្ថិតក្នុង​ហាង​ទំនិញ​មួយ​នៅ​សេ​អ៊ូ​ល (​វីដេអូ​) – CEN