ផលកម្ម​តាម​ចង ៖ ដុំ​សាច់​លើ​មុខ​របស់​ស្ត្រី​អ្នកបួស​សញ្ជាតិ​សិង្ហ​បុរី មាន​វិញ្ញាណ​ទាំង​៥ ចេះ​បរិភោគ និង​សន្ទនា​ – CEN