លោក​Duterte ចង់​ប្ដូរ​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​«​ចុច​ពិល​» ព្រោះ​ខ្លាច CIA លួច​ស្ដាប់​ – CEN