ខ្យង​យក្ស Africa មាន​វត្តមាន​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​តាំងពី​ពេលណា​?! – CEN