អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាព​ទឹកជំនន់ លិចលង់ នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN