​ចោរ​ប្រដាប់អាវុធ​ប្លន់​ធនាគារ​ឥណ្ឌូ​ឆាយ​ណា​ – CEN