សហភាព​អឺរ៉ុប បន្ត​ការគាំទ្រ​លើ​កម្មវិធី​កែទម្រង់ ការ​គ្រប់​គ្រង់​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ ដំណាក់កាល​ទី​៣ ពី​ឆ្នាំ ២០២០-២០២១ ប្រមាណ ២២ លាន​អឺរ៉ូ​ – CEN