កិច្ចប្រជុំ​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំ​ខែ​វិច្ឆិកា និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ របស់រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN