ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ​ចំនួន​១០ នឹង​សហការ​ជាមួយ NEA ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជាង​១៥០០​កន្លែង​ – CEN