អាមេរិកជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងយន្ដហោះខ្នាតតូច ដែលជំនាញបញ្ឆោតរ៉ាដា – CEN