​ឥទ្ធិពល​ពី​ខ្យល់មូសុង​និរតី​ខ្សោយ នឹង​ធ្វើឲ្យ​តំបន់​អាង​ទន្លេមេគង្គ អាចនឹងទទួល​ទឹកទន្លេ​ហក់​ឡើង ជាថ្មី​ – CEN