គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​សីហា ស្លាប់ ៥​នាក់ របួស​១៤​នាក់​ – CEN