រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​ឥណ្ឌា និង​កម្ពុជា នឹង​ចុះហត្ថលេខា ឯកសារ​ចំនួន​បី ក្នុងនោះ​លើ​គម្រោង​ការអភិរក្ស​/​ជួសជុល​ប្រាសាទព្រះវិហារ​ – CEN