អ្នក​ដែល​មាន​បញ្ហា​ទល់លាមក​ញឹកញាប់ អាហារ​ទាំងនេះ​អាច​ជួយ​បាន​ – CEN