បង្ហាញ​ផ្លែផ្កា​គម្រោង​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ និង​អភិវឌ្ឍន៍​កសិកម្ម​ខ្នាតតូច​តំបន់​ទន្លេសាប (TSSD) នៅ​បន្ទាយមានជ័យ – CEN