​សេដ្ឋីនី​វ័យ ៦០​ឆ្នាំ ប្រកាស​រើស​ប្រុស​ស្អាត​ជាមួយ​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ៣ – CEN