ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជលសា​ស្ត្រ​ប្រចាំ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែសីហា​នេះ​ – CEN