ផ្ទុះអាវុធ​ទៅលើ​ហ្វូងមនុស្ស​នៅ Florida អាមេរិក​ – CEN