ប៉ូលិស​ស្ដ្រី​ដែល​បំបៅ​ក្មេង​ត្រូវបាន​ដំឡើង​ឋានៈ​ – CEN