ប្រឹង​ប្រមូល​វិភាគទាន​បាន​400.000 USD​ដើម្បី​តបស្នង​គុណបំណាច់​របស់​ជនអនាថា​ម្នាក់ ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​ចុងក្រោយ​… – CEN