ការរៀបចំ​ការរស់នៅ សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ – CEN