​អ្នកបើក​រថយន្ត​ក្រុង​ចិន​ម្នាក់ ជួយ​មនុស្ស ២៣​គូ​ឲ្យ​រកឃើញ​ស្នេហា​ពិត ដោយសារ​… – CEN