អ្នក​ប្រហែលជា​មាន​ជំងឺ​ខ្សោយបេះដូង​ហើយ បើ​មាន​អាការៈ​ទាំងនេះ​! – CEN