គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​៦​នាក់​ – CEN