​ទម្លាប់​មិន​ល្អ​ទាំងនេះ​នឹង​ធ្វើ ឲ្យ​តម្រងនោម​របស់​អ្នក​ឆាប់​ខូច​ – CEN