លាមក​របស់​ទារក ប្រភព​មេរោគ​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការរំលាយ​អាហារ​! – CEN