ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ កម្រិត​ទឹកភ្លៀង ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​សីហា​នេះ​ – CEN