ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​៤២​គ្រួសារ មានជំនឿថា នឹង​ទទួលបាន​យុត្តិធម៌ ខណៈ​ពេល​នេះ​ស្ថាប័ន​កំពូលៗ កំពុង​ដំណើរការ​និតិ​វិធី​ – CEN