កម្មករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ ដែល​បាន​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​កន្លងមក បង្ហាញ​ពី​ការចូលរួម​លើកស្ទួយ​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ – CEN