ស្តាប់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ប្រមូល​សំរាម បកស្រាយបញ្ហា​សំរាម​កកស្ទះ​ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN