ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រុមប្រឹក្សា និង​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចុះ​ជួប​ពលរដ្ឋ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​សំណូមពរ​ចាំបាច់​ – CEN