យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយ​ដែល​ថាក់ស៊ីន ប្រាប់​ឲ្យ​គណបក្ស​ភឿ​ថៃ ប្រើ​សម្រាប់​យុទ្ធនាការ​ស្វែងរក​សំឡេងឆ្នោត​ – CEN