ថ្ងៃទី​២៧ វិច្ឆិកា រដ្ឋសភា ប្រជុំ​ប្រកាស​ឈ្មោះ សមាជិក​សភា​ថ្មី ចំនួន​៥៥ រូប​និង​គ​.​ជ​.​ប​. ៣​រូប​ – CEN