នាយករដ្ឋមន្ដ្រី​ជប៉ុន​អាច​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​ចិន នៅ​ខែវិច្ឆិកា​ខាងមុខ​ – CEN