​រួម​គ្នា​សង្គ្រោះ​ពលរដ្ឋ ពេល​គ្រោះទឹកជំនន់​ – CEN