ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​អគ្គិសនី នៅ​តំបន់​ភ្លើង​មួយចំនួន សម្រាប់​ដំឡើង​បរិក្ខា​ថ្មី​ – CEN