​ដោយសារ​ចង់ឲ្យ​កូនៗ​ភ្ញាក់ផ្អើល បុរស​ម្នាក់​នេះ​ក្លែងខ្លួន​ជា​អ្នកបម្រើ លើក​អាហារ​ឲ្យ​កូនៗ ដែល​បែក​គ្នា ៣​ឆ្នាំ (​វីដេអូ​) – CEN