សម្ព័ន្ធ ម៉ា​រ៉ូហាន់ និង ក្រុមហ៊ុន Lotte E & C ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចសន្យា​សាងសង់ អគារ​ការិយាល័យ​កណ្តា​ល​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា​ – CEN