​ស្តាប់​មតិ​យោបល់ និង​សំណូមពរ របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ជុំវិញ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​ចំណោត​លោក​យ៉ាយ​ម៉ៅ ក្នុង​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ – CEN