​តាំងពិព័រណ៍​ផលិតផល​ទំនិញ​លំដាប់​ពិភពលោក រៀងរាល់​ខែ​តុលា នៅ​ហុងកុង​ – CEN