​ជនជាតិដើម​ភាគតិច មិនដែល​ជំទាស់នឹង​ការអភិវឌ្ឍ តែ​ចង់​បាន និង​ជំរុញ​ឲ្យមាន​អភិវឌ្ឍន៍ ចំពោះ​ជនជាតិដើម​ភាគតិច ចង់បាន​ – CEN